Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Als u een klacht heeft over SBO De Tender kunt u dit melden bij de directie. Gaat het om een klacht in de klas, bijvoorbeeld over een leerling, willen wij graag dat u het eerst met de betreffende leerkracht bespreekt. We proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen en dit vervolgens terug te koppelen. 

Op De Tender hebben wij een veiligheidscoördinator. Zij kan een ouder, kind of medewerker verwijzen naar de juiste personen of instanties bij een klacht. De veiligheidscoördinator behandelt de klacht niet inhoudelijk maar heeft een adviserende rol. De veiligheidscoördinator is Sandra Bakker.
Op school zijn er ook vertrouwenspersonen aanwezig. Dit zijn Marja Lieffering en Jaike van Zanten.
Bij ernstige situaties kunt u contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs tel. 0900-1113111.
 
Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken op school kunt u dit het beste direct met de betreffende leerkracht bespreken. Onze medewerkers zijn zich ervan bewust dat dit voor u misschien niet gemakkelijk is. Zij zullen er alles aan doen om deze klacht met u uit te praten.
Vindt u het moeilijk om de klacht met de betreffende leerkracht te bespreken of komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de veiligheidscoördinator Sandra Bakker.
Mocht de mogelijkheid ontstaan dat u als ouder niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat dan kunt u beroep doen op de Klachtenregeling van de Stichting Surplus.
Voor behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC).
Het is mogelijk dat u noch de directie van De Tender noch de contactpersonen van onze school in vertrouwen wenst te nemen. u kunt dan advies inwinnen bij de bestuurder van Surplus, José Vosbergen op tel. 0223 203000.