AVG

Er is op dit moment veel te doen over de Europese privacywet. Deze Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is bedoeld om onze privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Deze wet bestaat al een aantal jaren, maar vanaf 25 mei '18 zal er ook gehandhaafd worden. Bij overtreding van deze wet kan er een flinke boete worden opgelegd.

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school maakt met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Op Stichtingsniveau wordt een nieuw en aangescherpt privacyreglement opgesteld waarin beschreven wordt hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Dit nieuwe privacyreglement wordt op een later tijdstip gepubliceerd. Daarnaast zal er de komende tijd in onze nieuwsbrieven en in de schoolgids voor het komend schooljaar meer informatie te vinden zijn over de AVG en de wijze waarop wij als school omgaan met privacy. En natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.