Verlof en ziekmelden

Ziekmelden

Wij verzoeken u om ziekte van uw kind door te geven via ouderportaal.

Wij stellen het op prijs als u afspraken bij de tandarts, de dokter of een specialist buiten de schooltijd laat plaatsvinden. Als het niet anders kan, wilt u de leerkracht hiervan tijdig in kennis stellen? 

Natuurlijk kunnen leerkrachten ook ziek worden. Wij proberen de vervanging eerst intern op te vangen om zo veel mogelijk, voor de kinderen, vertrouwde gezichten voor de klas te hebben. Als dit niet lukt wordt een invalleerkracht van de Stichting Surplus geregeld. In zeldzame gevallen komt het voor dat er geen invalleerkracht beschikbaar is. Dan worden de leerlingen van de betreffende klas verdeeld over de andere groepen. Als uiterste noodoplossing wordt een groep naar huis gestuurd. De ouders krijgen hiervan altijd bericht via het ouderportaal. In overleg met het team kan een leerling toch op school komen en als gast in een andere klas meedraaien.

Leerplicht

Met ingang van de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden, is het leerplichtig. De school biedt een lesprogramma dat in het belang van uw kind zo min mogelijk onderbroken moet worden. Met klem vragen wij u dan ook uw vakanties in de bovenstaande periodes te plannen. De directeur heeft de bevoegdheid een leerling wegens bijzondere omstandigheden verlof te verlenen. Verlofdagen voor een huwelijk, jubileum, zuikerfeest en dergelijken dient u minimaal een week van te voren schriftelijk aan te vragen. Formulieren hiervoor zijn op school te verkrijgen. Toekenning is aan strenge, duidelijke regels gebonden. Zo is één van de uitgangspunten bij een extra vakantieaanvraag, dat dit de enige vakantie in het schooljaar betreft die gezamenlijk met uw kind(eren) kan worden doorgebracht. De officiële regelgeving ligt op school ter inzage. De directeur is verplicht om iedere verlofaanvraag ter controle aan de leerplichtambtenaar aan te bieden. Bij ongeoorloofd schoolverzuim neemt de leerplichtambtenaar contact met u op. Bij herhaaldelijk verzuim maakt deze proces verbaal op.

Het bureau leerplichtzaken is te bereiken via het nummer: 0224-210784.
Postadres: Regionaal Bureau Leerling-zaken, Postbus 8, 1740 AA Schagen

Verlof aanvragen?

U kunt extra verlof aanvragen door middel van het aanvraagformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directeur.