Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


De school heeft een directie die belast is met de dagelijkse leiding op school. De directeur is, in de lijn van de uitgangspunten van het bevoegd gezag, belast met de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau.

De wet medezeggenschap onderwijs (WMO) verschaft het personeel van de school en de ouders, in de vorm van de  medezeggenschapsraad, het recht om mee te praten over beleidskeuzes die gemaakt worden op zowel bestuurs- als schoolniveau.

De inspraak van personeel en ouders is niet op alle gebieden even groot. Op een aantal gebieden mag advies uitgebracht worden, op andere gebieden behoeft het bestuur instemming van de MR alvorens beleidsvoornemens kunnen worden omgezet in uitvoering van het voorgenomen beleid.

De wet medezeggenschap schrijft voor dat de MR van een (speciale) basisschool bestaat uit zes personen, drie ouders (OGR.: ouder-geledingenraad) en drie personeelsleden (PGR: personeel-geledingenraad). De directeur van de school heeft een adviserende rol in de raad.

Door actief te zijn in de medezeggenschapsraad kunnen ouders (en personeel) invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Elke twee jaren worden (indien noodzakelijk) verkiezingen uitgeschreven voor nieuwe leden van de raad. Als u als ouder een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van de school kunt u dat doen door u beschikbaar te stellen als kandidaat voor de MR.