Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de school, personeel, ouders en leerlingen. Ze doet dit door uitvoering te geven aan een aantal voorgeschreven taken, zoals het al dan niet instemmen met voorstellen van de directeur en bestuur en gevraagd en ongevraagd advies geven aan directeur en bestuur. In de Medezeggenschapsraad zitten zowel vertegenwoordigers van ouders als van het personeel.